Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych przekazujemy wymagane informacje związane z ochroną i przetwarzaniem Państwa danych w firmie EL-Partner Sp. z o.o.

Administratorem jest EL-Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy przy ulicy Husarskiej 14. Jest to podmiot, który decyduje o tym, w jaki sposób będą wykorzystywane gromadzone dane.

Dane kontaktowe:

mail: el-partner@el-partner.pl

strona internetowa: www.el-partner.pl

adres do korespondencji: EL-Partner Sp. z o.o. ul. Husarska 14, 58-100 Świdnica

 

Jak weszliśmy w posiadanie Państwa danych?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas zawierania umowy z nami lub zostały podane nam podczas rozmowy z nami lub też w formularzu kontaktowym na naszej stronie internetowej.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez EL-Partner Sp. z o.o.?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, którą Państwem zawarliśmy przy sprzedaży towaru lub wykonywania usług, w tym do:

 • przygotowania oferty cenowej
 • obsługi reklamacji

Przetwarzamy Państwa dane również do celów podatkowych i rachunkowych, ponieważ wymagają od nas tego przepisy prawne.

Państwa dane przetwarzamy również z uwagi na prawnie uzasadniony interes EL-Partner Sp. z o.o., na który składa się przykładowo:

 • wysłanie e-maili, fax-ów, SMS-ów, wykonywanie telefonów z informacjami od nas,
 • prowadzenie windykacji należności, mediacji, postępowań sądowych,
 • prowadzenie statystyk działalności naszej firmy.

Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, można ją cofnąć w każdym momencie przesyłając stosowny wniosek na adres EL-Partner Sp. z o.o. ul. Husarska 14, 58-100 Świdnica.

 

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Nie jest to konieczne jednak, jeśli Państwa wolą jest zawrzeć z nami umowę, muszą Państwo udostępnić nam takie informacje jak nazwę firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail, NIP, osoba kontaktowa.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy.

Przepisy obowiązującego nas prawa mogą również wymagać podania innych danych niezbędnych do celów rachunkowych, podatkowych itp. Wyłączając te przypadki, padanie danych jest dobrowolne.

 

Jakie uprawnienia przysługują Państwu wobec EL-Partner Sp. z o.o., jeśli chodzi o przetwarzanie danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o prawie do przenoszenia danych. Prawo do usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania czy też prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może być realizowane w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; w szczególności – nie ma ono zastosowania w przypadku zobowiązań, które zostały prawnie zawarte ze względu na wymogi prawne związane z dochodzeniem roszczeń oraz z przepisami podatkowymi.

Mają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych, jednakże cofnięcie to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez EL-Partner Sp. z o.o. danych osobowych do organu nadzorczego.

Takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Komu EL-Partner Sp. z o.o. udostępnia Twoje dane osobowe?

EL-Partner Sp. z o.o. nie przekazuje innym podmiotom Państwa danych osobowych z wyjątkiem naszego biura rachunkowego do celów księgowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być także:

 • dostawcy systemów informatycznych,
 • dostawcy usług IT,
 • operatorzy pocztowi i kurierzy,
 • operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
 • organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane są przechowywane przez czas obowiązywania zawartej z nami umowy, a także po jej zakończeniu po to, by:

 • wykonywać zawarte z Państwem warunki umowy przez okres ich obowiązywania,
 • wykonać obowiązki, które wynikają z przepisów prawa,
 • dochodzić roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, nie dłużej jednak niż do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Do celów marketingowych Państwa dane są przechowywane przez czas obowiązywania umowy lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu.

 

Czy przetwarzamy dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, bez używania profilowania.